fkeys.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<functionKeys>
 <fkey idx="0" context="active" perm="">speed ekiga</fkey>
 <fkey idx="1" context="active" perm="">speed user1</fkey>
 <fkey idx="2" context="active" perm="">speed user2</fkey>
</functionKeys>